Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår hemsida. Du godkänner härmed att vi använder cookies.
Vår policy om cookies Stäng av cookies Tillåt cookies
Godkänn cookies för en bättre upplevelse av hemsidan.
Vår policy om cookies Tillåt cookies

Impressum

Uwe Kraft
Reitsportgeräte & Metallbau GmbH


Verksamhetsledare Uwe Kraft
Verksamhetens huvudplacering Riedwasen 10
DE - 74586 Frankenhardt-Honhardt
Tyskland
Handelsregister Amtsgericht Crailsheim HRB 1276
Skatteregistreringsnummer.. DE 145193466


Ansvarsfrihet:

1. Innehåll i onlineutbudet
Författaren tar inget ansvar för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet på den information som görs tillgänglig. Ansvarsanspråk mot författaren, som avser skador av materiell eller ideel typ som har förorsakats av användande eller ickeanvändande av den erbjudna informationen resp. genom användning av felaktig och ofullständig information, är i princip uteslutna. så till vida det inte från författarens sida handlar om bevisligen felaktigt beteende eller grov vårdslöshet föreligger.

Alla erbjudanden är fria och gjorda utan förbindelse Författaren förbehåller uttryckligen, rätten att ändra delar av sidor eller hela utbudet utan speciellt meddelande, att lägga till, radera eller att intställa offentliggörandet för en tidsperiod eller slutgiltigt.


2. Hänvisningar och länkar
Vid direkta eller indirekta hänvisningar till främmande Internetsidor ("länkar") som ligger utanför författarens ansvarsområde, träder ansvarsplikten endast i Kraft om författaren har kännedom om innehållet och det är tekniskt möjligt och genomförbart att förhindra användandet om det rör sig om innehåll som strider mot lagen.

Författaren förklarar härmed uttryckligen att vid tidpunken för länkinförandet inget illegalt innehåll kunde ses på de länkade sidorna. På aktuell och framtida formgivning, innehåll eller äganderätt till de länkade/sammankopplade sidorna har författaren inget inflytande. Därför tar han härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på länkade/sammankopplade sidor som har ändrat sig Detta fastställande gäller för alla inom det egna Interneterbjudandet satta länkar och hänvisningar såväl som för främmande innehåll i gästböcker, diskussionsfora och mailinglistor som författaren skapat. För illegalt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador som uppstår till följd av användandet eller icke-användandet av sådan erbjuden information ansvarar endast sidans erbjudare, till vilken hänvisas, inte till den som endast visar på att den finns via länkar.


3. Upphovs och varumärlesrätt
Författaren anstränger sig för att beakta upphovsrätten i alla publikationer, för använda grafiker, ljuddokument, videosekvenser och text, att använda grafiker, ljuddokument, videosekvenser och text som han själv framställt eller att använda sig av licensfria grafiker, ljuddokument, videosekvenser och texter.

Alla inom Internetutbudet nämnda och genom tredje part skyddade märken och varumärken underlyder oinskränkt bestämmelserna för den för tillfället giltiga varumärkesrätten och äganderätten för den aktuellt införda egendomarna. Endast på grund av att de nämns ska inte slutsatsen dras att varumärket inte är skyddat av den tredje partens rättigheter.

Copyright för publicerade, av författaren själv skapade objekt innehar endast författaren av sidorna. Ett mångfaldigande eller användande av sådana grafiker, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är ej tillåtet utan författarens uttryckliga tillåtelse


4. Dataskydd
När det är möjligt att mata in personliga eller affärsmässiga data (e-postadress, namn, adress) inom Internetutbudet, så sker uppgivandet av dessa data vad gäller användaren på uttryckligen frivillig basis. Att ta i anspråk och betala för alla erbjuda tjänster är – såväl tekniskt möjligt som önskvärt – även utan lämnande av sådana data resp. under angivande av anonyma data eller en pseudonym tillåtet


5. Rättkraften av denna ansvarsbefrielse
Denna ansvarsbefrielse är att betrakta som del av ett Internetutbud, av det som anvisas på denna sida Såvida delar eller enstaka formuleringar av denna text inte skulle motsvara det gällande rättsläget, eller inte längre eller fullständigt motsvara detta, är övriga delar av dokumentet och dess innehåll och giltighet oberört av detta
  Uwe Kraft
Reitsportgeräte & Metallbau GmbH
Riedwasen 10
74586 Frankenhardt-Honhardt
Deutschland
Telefon +49 (0) 7959 702
Fax +49 (0) 7959 2594
Mobil +49 (0) 171 68 45 711
E-Mail info@kraft-fuehranlagen.de